De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

'Gewoon' bijzonder: kwaliteit van dienstverlening

 • Volg ons:

De Noorderbrug maakt werk van haar specialistische dienstverlening door te investeren in de methodiek van werken, onderzoek naar ‘evicence based’ methoden, scholing en verdergaande professionalisering.

In het kort

Zorgplan: Samenwerkplan

De Noorderbrug werkt met een Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Het zorgplan vormt hier een onderdeel van en heet ‘Samenwerkplan’ omdat het tot stand komt via de samenwerking tussen medewerker en cliënt. In het Samenwerkplan staan afspraken over de zorg, behandeling of begeleiding die een cliënt van De Noorderbrug krijgt. Er worden afspraken gemaakt over de doelen waaraan een cliënt wil werken en de dienstverlening die hierop geboden wordt, inclusief de werkwijze en de periode van de dienstverlening. De cliënt en cliëntcoördinator ondertekenen het Samenwerkplan en ontvangen beiden een exemplaar. Als een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft (voogd, bewindvoerder, curator of mentor), zal deze het Samenwerkplan ook ondertekenen.

'Hooi op je vork'

Het Samenwerkplan is gebaseerd op de methodiek ‘Hooi op je vork’, oorspronkelijk een model voor het begeleiden van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. De methodiek biedt een kader om met elkaar in gesprek te komen, zaken te inventariseren en stappen te zetten in de gewenste toekomstrichting. Dit model is passend gemaakt voor de uiteenlopende vraagstelling van alle cliënten van De Noorderbrug.
‘Hooi op je vork’ richt zich op alle levensdomeinen. De methodiek besteedt veel aandacht aan de onomkeerbare breuk in de levenslijn van de cliënt en is toe te passen op alle soorten (complexe) problematiek. Niet alleen cliënten, maar ook de omgeving van de cliënt wordt hierin meegenomen. ‘Hooi op je vork’ richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en gaat uit van mogelijkheden. De basis van alle communicatie is een respectvolle dialoog, want ieder mens heeft recht op zijn eigen beleving.

De methodiek bestaat uit twee fasen:

 • ontdekken: het in kaart brengen van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de cliënt, de breuk in de levenslijn, beperkingen en mogelijkheden, ontwikkelingsfase, leefstijl en ‘copingstijl’ en het stellen van een diagnose.
 • ontwikkelen: werken met doelen gericht op alle levensdomeinen, namelijk: uiterlijk, gezondheid, seksualiteit en intimiteit, familie en relaties, werk een meedoen of opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën en administratie, sociale contacten, woonomgeving en huishouden, toekomstzekerheid, onafhankelijkheid en zingeving.

Cliëntevredenheid

Het beleid van De Noorderbrug wordt mede bepaald door het welbevinden van individuele cliënten. Eens per jaar wordt de cliënttevredenheid gemeten aan de hand van de Ben Ik Tevreden (BIT) methode. In plaats van onderzoek met lange vragenlijsten en algemene vragen, werkt BIT met een korte lijst met stellingen over concrete zaken die raken aan verschillende levensdomeinen. De vragenlijst is geïntegreerd in de jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening, waarin de cliënt, vanzelfsprekend, een belangrijke stem heeft. Uit de geaggregeerde gegevens op jaarbasis komen beleidspunten naar voren om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Vakmanschap en bevlogenheid: opleiding en scholing

De Noorderbrug investeert in zorg van kwaliteit door opleiding en (bij)scholing van medewerkers. Naast reguliere scholing is een groot aantal medewerkers gestart met een opleiding op verzorgend of verpleegkundig niveau. Dit betreft zowel Mbo- als Hbo-opleidingen. Met deze specialistische kennis is De Noorderbrug nog beter in staat om cliënten met meervoudige en complexe zorgvragen te ondersteunen.

Deskundigheden binnen De Noorderbrug
Het functiebouwwerk in het primair proces van De Noorderbrug ziet er als volgt uit:

 • Gastvrouw-/heer: opleiding MBO niveau 2
 • Begeleider A: opleiding MBO niveau 3
 • Begeleider B: opleiding MBO niveau 4
 • Verpleegkundige MBO: diploma MBO-V niveau 4
 • Psychologisch medewerker: diploma MBO niveau
 • Begeleider C: diploma of werk- en denkniveau op hbo-niveau
 • Verpleegkundige HBO: diploma hbo-v
 • Gedragswetenschapper: academische opleiding
 • GZ-psycholoog: academische opleiding
Print deze pagina