De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Gemeenten

  • Volg ons:

Voor de uitvoering van de Wmo kan uw gemeente een beroep doen op het specialisme van De Noorderbrug als het gaat om burgers met niet-aangeboren hersenletsel, aangeboren hersenletsel, doofheid met bijkomende complexe problematiek en de ziekte van Huntington.

In het kort

Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed mogelijk organiseren. Wat heeft iemand nodig om weer zo zelfredzaam mogelijk te zijn en weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij? De Noorderbrug is specialist op dit terrein. Onze begeleiding en behandeling is erop gericht burgers en hun netwerk weer zo zelfredzaam mogelijk te maken, in hun eigen thuissituatie én in de maatschappij. Onze begeleiding vindt doel- en resultaatgericht plaats vanuit nauwe samenwerking, waarbij de gemeente de regie houdt. We kunnen u adviseren en ondersteunen bij praktische zaken, zoals het vaststellen van een indicatie of het bepalen van de zorgzwaarte. Hierbij kijken we of (specialistische) begeleiding volstaat of dat er wellicht behandeling nodig is. Voor de aandoeningen waarin De Noorderbrug is gespecialiseerd, geven we training en advies in het herkennen van symptomen en het helder maken van de (praktische) vervolgstappen.

Werkwijze

De insteek van De Noorderbrug is dat we in nauwe samenwerking met de cliënt, zijn of haar netwerk en de verwijzer een plan opstellen om de cliënt te helpen. Wat kan iemand zelf en hoe kunnen we hem of haar, vanuit eigen kracht en met hulp van familie en mantelzorgers verder brengen? Klik hier voor onze werkwijze.

Over De Noorderbrug

De Noorderbrug biedt behandeling en begeleiding aan mensen met bovenstaande problematiek die beter willen leren omgaan met de gevolgen van hun aandoening. Burgers krijgen begeleiding of behandeling bij het zoveel mogelijk herstellen, ontwikkelen of behouden van de eigen kracht en mogelijkheden en het aanleren en trainen van (nieuwe) vaardigheden. Hierdoor leren zij om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, regie te voeren in hun eigen omgeving en weer actief mee te doen aan de maatschappij. We doen dit intramuraal en ambulant. Ons werkgebied beslaat zeven provincies: Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Er zijn 402 intramurale plaatsen beschikbaar, verdeeld over vier provincies. Circa 1500 patiënten wonen thuis en ontvangen specialistische behandeling of begeleiding.

Contact

Misschien wilt u overleggen over de mogelijkheden die De Noorderbrug biedt voor uw gemeente of voor een individuele burger. Daarvoor kunt u contact opnemen met team Klant en Advies, telefoon (050) 597 38 20.

Klant & Advies is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.30 uur. Daarna is er de mogelijkheid tot het inspreken van de voicemail.

U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen twee werkdagen.

Stel uw vraag aan Klant en Advies
Print deze pagina