De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Toegankelijkheid wordt de norm

  • Volg ons:

18.07.2016

Sinds 14 juni ligt het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ter inzage bij de Verenigde Naties in New York. Tien jaar na aanname door de Algemene Vergadering van de VN is het verdrag op 14 juli in Nederland in werking getreden. Het verdrag is van essentiële betekenis voor de gehandicaptenzorg. Vanaf nu is inclusie in de samenleving een wettelijke opdracht.

In het kort

Ratificatie van het VN-verdrag betekent dat de overheid sommige wetten en beleid moet doorlichten. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het maakt de positie van mensen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat zij op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk, en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen. Door middel van het VN-verdrag kunnen mensen dat bij de rechter afdwingen.

Toegankelijkheid wordt de norm
Vanaf vandaag is het zorgdragen voor toegankelijkheid geen gunst meer, maar de norm. Dit wordt verder vormgegeven in een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB, die in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Goederen en diensten
Een belangrijk gevolg van het VN-verdrag is de aanpassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet is uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, woningen en openbaarvervoer. Ze geldt vanaf nu ook voor o.a. horeca, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zijn verplicht om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.

Lokale inclusie-agenda
Gemeenten worden verplicht in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo te beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Het is de bedoeling dat gemeenten dat realiseren in nauwe samenwerking met mensen met een beperking.

Twee jaar na de inwerkingtreding moet Nederland aan de Verenigde Naties laten zien welke vooruitgang ze heeft geboekt in de uitvoering van het VN-Verdrag.

Print deze pagina