De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Kwaliteit en toepassing wet- en regelgeving

  • Volg ons:

Kwaliteit

De Noorderbrug werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is door het Zorginstituut opgenomen in het Register Zorginzicht en daarmee is het de veldnorm geworden voor wat wordt verstaan onder “goede zorg” binnen de sector gehandicaptenzorg. Het is ontwikkeld in samenspraak tussen de gehandicaptenzorgorganisaties verenigd in de VGN, de Nederlandse Zorgkantoren verenigd in ZN, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en diverse cliëntenbelangenorganisaties. Het Kwaliteitskader biedt hiermee een gezamenlijk gedragen visie op kwaliteit van zorg.

Opleiden

De Noorderbrug is een erkend leerbedrijf Calibris, Kenwerk en Ecabo en ontvangt subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor opleidingen.

ANBI

De Noorderbrug is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status vereist dat we de volgende gegevens vermelden:
Stichting De Noorderbrug
Stedumermaar 8
9735 AC Groningen

Telefoon: (050) 5973800
Fax: (050) 5973888
E-mail: info@noorderbrug.nl

Het fiscaal nummer is: 002892066.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers van De Noorderbrug is volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De Raad van Bestuur ontvangt een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Print deze pagina