Certificering en toepassing wet- en regelgeving

  • Volg ons:

Kwaliteit

Sinds 2007 is De Noorderbrug ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat De Noorderbrug voldoet aan eisen die wereldwijd worden gesteld aan kwaliteitsmanagement. De Noorderbrug scoort bovengemiddeld op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Er wordt gewerkt volgens de methodiek ‘Hooi op je Vork’ in het Samenwerkplan, in een Elektronisch Cliëntdossier. Er is continue aandacht voor veiligheid, seksualiteit en preventie van seksueel misbruik. De Noorderbrug past de wet Zorg en Dwang en de Meldcode Huiselijk Geweld toe. Fouten en bijna-ongelukken worden gemeld, waarop een multidisciplinair samengestelde commissie verbeteringen voorstelt die geïmplementeerd worden. Ook heeft De Noorderbrug een actief meldbeleid richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Opleiden

De Noorderbrug is een erkend leerbedrijf Calibris, Kenwerk en Ecabo en ontvangt subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor opleidingen.

Voor de opleiding GZ-psycholoog zijn drie plaatsen beschikbaar, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

ANBI

De Noorderbrug is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status vereist dat we de volgende gegevens vermelden:
Stichting De Noorderbrug
Stedumermaar 6
9735 AC Groningen

Telefoon: (050) 5973800
Fax: (050) 5973888
E-mail: info@noorderbrug.nl

Het fiscaal nummer is: 002892066.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers van De Noorderbrug is volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De Raad van Bestuur ontvangt een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Print deze pagina