De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Heeft u een klacht? Laten we het samen oplossen

  • Volg ons:

De Noorderbrug vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening die u krijgt. Daarom wordt uw klacht serieus behandeld.

In het kort

Bent u niet tevreden over de dienstverlening die u krijgt van een zorgorganisatie?

Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit is door de overheid vastgelegd in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over De Noorderbrug?

Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf of uw contactpersoon. Vraag of hij/zij tijd voor u vrijmaakt zodat u rustig kunt praten over uw klacht. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Ook kunt u de manager vragen om een gesprek, of de klacht in een brief voorleggen.

Het gesprek heeft niet geholpen, wat nu?

U kunt altijd terecht bij de externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen voor cliënten bij De Noorderbrug. Zij hebben een onafhankelijke positie, zijn er om naar de cliënt te luisteren, te adviseren en soms een bemiddelende rol te vervullen.

Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden kunt u een brief schrijven aan de Klachtencommissie van De Noorderbrug. De Klachtencommissie werkt volgens een klachtenregeling, die is op te vragen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Wat doet de Klachtencommissie met uw klacht?

U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging van de Klachtencommissie met uitleg over de verdere gang van zaken. Soms heeft de commissie meer informatie nodig om uw klacht te beoordelen. Hiervoor zal zij altijd om uw toestemming vragen. Vervolgens zal de Klachtencommissie u en degene tegen wie uw klacht is gericht, om uitleg vragen over de situatie. Dit gebeurt meestal tijdens een ‘hoorzitting’ waarin u uw verhaal kunt doen en degene tegen wie uw klacht gericht is. De Klachtencommissie geeft vervolgens advies aan de raad van Bestuur. In dit advies staat beschreven of de Klachtencommissie uw klacht terecht vindt. Dit advies ontvangt u uiteraard ook en ook de betreffende medewerker(s) of leidinggevende.

Wat doet de Raad van Bestuur met het oordeel van de Klachtencommissie?

De Raad van Bestuur zal het oordeel van de Klachtencommissie doornemen. Daarna bepaalt zij of er maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht en het oordeel. Ook zal zij bepalen hoe die maatregelen er uit moeten zien. De Raad van Bestuur zal u binnen tien weken nadat u uw klacht heeft ingediend per brief informeren over de eventuele vervolgstappen die zij neemt. Soms heeft de klachtencommissie meer tijd nodig. Als dat zo is dan wordt u daarover geïnformeerd.

BOPZ

Cliënten met een BOPZ indicatie (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over genomen maatregelen die samenhangen met deze specifieke indicatie. Voor deze klachten geldt een afwijkende procedure. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Wie zit er in de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij De Noorderbrug werken. Daardoor weet u zeker dat uw klacht eerlijk en objectief wordt behandeld.

Belangrijk om te weten

Als u de klacht heeft ingediend bij een gerechtelijke instantie dan kan de Klachtencommissie deze niet meer behandelen. Ook is het belangrijk te weten dat de Klachtencommissie geen oordeel geeft over schadeclaims.
Vindt u dat de klacht niet goed is opgelost dan kunt u dit voorleggen aan een geschillencommissie. We zijn daarvoor aangesloten bij de geschillencommissie van de branchevereniging Gehandicaptenzorg, de VGN. 

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht?

U kunt contact opnemen met mevrouw M.T. van den Broek - Mulder, medewerker Klachtencommissie. Ook als u hulp wenst bij het schriftelijk indienen van de klacht, kunt u haar bellen of mailen.

Voor contact met een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon algemeen
Mevr. A. Piekema
Telefoon: 06 362 115 14
Email: a.piekema@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon Seksualiteit en seksuele intimidatie
Mevr. G. Wegter
Telefoon:  06 - 52 10 66 12
Email:  gwegter@ziggo.nl

Vertrouwenspersoon voor doven en slechthorenden
Mevr. A. Landlust
Telefoon: 06 - 14 87 24 76 (ma t/m do)
Email:  a.landlust@lentis.nl

Voor meer informatie en vragen

Mevr. M.T. van den Broek – Mulder, medewerker Klachtencommissie
Telefoon: (050) - 597 38 34
Email:  m.vandenbroek@noorderbrug.nl

Voor het indienen van een klacht

De Noorderbrug
Klachtencommissie De Noorderbrug
T.a.v. de secretaris, mw. MJ. Meihuizen – De Regt
P/a Postbus 171
9700 AD Groningen

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina