De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

De Noorderbrug overgenomen door ’s Heeren Loo

  • Volg ons:

De Noorderbrug is in april 2020 overgenomen door ’s Heeren Loo. Sinds 17 april heeft een tweehoofdige regiodirectie de aansturing van De Noorderbrug overgenomen en is De Noorderbrug een van de 17 regio’s van ’s Heeren Loo.

Financiële situatie

Medio 2018 werd bekend dat De Noorderbrug er financieel niet goed voor stond. Dat heeft gemaakt dat de organisatie zich is gaan oriënteren op strategische samenwerking met andere partijen. In april 2019 is het voornemen uitgesproken om De Noorderbrug als gehele organisatie te laten overnemen.

De financiële situatie bij de Noorderburg is in 2019 gestroomlijnd en dat gaf rust en ruimte voor bezinning op de toekomst. Een toekomst met goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en voldoende mogelijkheden om te investeren. Die toekomst dacht De Noorderbrug het best te kunnen waarborgen door de samenwerking aan te gaan met ’s Heeren Loo.

Besluitvormingsproces

De raden van bestuur van zorgorganisaties De Noorderbrug en ’s Heeren Loo hebben in augustus 2019 besloten tot een verkenning van een vergaande samenwerking. De daarop volgende maanden is gebleken dat er bij beide organisaties voldoende aanknopingspunten waren voor een overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo.

In januari 2020 hebben de medezeggenschapsorganen van De Noorderbrug en ’s Heeren Loo positief geadviseerd over een overname. Daarna hebben de beide Raden van Bestuur hun voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit tot overname.

Toetsingsprocedures

Nadat de interne besluitvormingsprocedure succesvol was doorlopen, kon de toetsingsprocedure door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) starten. De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders, zodat er voor iedereen in Nederland op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De ACM is een onafhankelijk toezichthouder die bij een fusie of overname de gevolgen voor de concurrentie onderzoekt. Beide partijen hebben in het eerste kwartaal van 2020 hun goedkeuring gegeven aan de overname.

Bestuurlijke fusie

Op 17 april heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Dat betekent dat beide organisaties onder één bestuur en toezichthoudend orgaan verder gaan.

Print deze pagina