De Noorderbrug is sinds april 2020 onderdeel van 's Heeren Loo

Meer informatie

Medezeggenschap, tevredenheid en verzuim

  • Volg ons:

De Noorderbrug staat voor kwaliteit en persoonlijk leiderschap. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan inspraak en eigen verantwoordelijkheid.

In het kort

Ondernemingsraad

De Noorderbrug heeft een centrale Ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad legt net als de Centrale Cliëntenraad de focus op de transitie van de langdurige zorg en benadert dit vanuit het medewerkerperspectief. De OR-leden werken vanuit hun visie, die zij hebben samengevat onder de titel ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’. Ondernemingsraadsleden zijn structureel aanwezig bij dialoogbijeenkomsten met medewerkers en onderhouden goed contact  met hun achterban.

Tevredenheid

De Noorderbrug onderzoekt elke twee jaar de medewerkertevredenheid in samenwerking met het bureau Effectory. Uit dit onderzoek komen aandachtspunten naar voren die vertaald worden naar verbeterplannen. Omdat communicatie een belangrijk thema is, investeert het management intensief in medewerkersbijeenkomsten, klankbordgroepen en werkgroepen. Ook Regie vanuit Eigen Kracht is een krachtig instrument om via verbeterteams, bestaande uit medewerkers, cliënten en familie, invloed uit te oefenen op beleid en verbeterpunten aan te pakken.

Visie op verzuim: ziekte overkomt je, verzuim overleg je

De Noorderbrug wil in alle opzichten een gezonde organisatie zijn met een plezierig werkklimaat voor haar medewerkers. In de visie komt werk tegemoet aan de behoefte van mensen om hun leven zin en structuur te geven. Aangetoond is dat werken gezond is en een forse bijdrage levert aan welbevinden. Werk betekent voor velen immers: inkomen, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, sociale contacten met collega’s en cliënten, persoonlijke ontwikkeling en het bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen. Wat je doet, doet er toe! En zeker bij De Noorderbrug. Vanuit de visie wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om dreigend verzuim te voorkomen in plaats van de focus te leggen op de onmogelijkheden en het daarmee het verzuim te accepteren.

Print deze pagina